1. stretnutie rodičov detí k príprave na Prvé sväté  prijímanie 2024 bude v nedeľu 24.9.2023 o 10.30hod v kostole.  Zaznam z koncertu na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov úradné záznamy sa dávajú iba dotyčnej osobe. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez písomného súhlasu - splnomocnenia.


Farský úrad
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolná Mariková  

Dolná Mariková 463, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: 

SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!