Vysluhovanie svätenín

Sväteniny

Cirkev ustanovila sväteniny na posvätenie niektorých cirkevných služieb, niektorých životných stavov, najrozličnejších okolností kresťanského života, ako aj používania vecí, ktoré sú užitočné pre človeka. Podľa pastoračných rozhodnutí biskupov sväteniny môžu zodpovedať aj potrebám, kultúre a dejinám kresťanského ľudu istého kraja alebo obdobia. Obsahujú vždy modlitbu, ktorú často sprevádza stanovený znak, ako je vkladanie ruky, znak kríža a pokropenie požehnanou (svätenou) vodou (pripomínajúcou krst).

 Medzi sväteniny patria predovšetkým požehnania (osôb, jedla, predmetov, miest). Každé požehnanie je oslavou Boha a prosbou o jeho dary. Kresťania sú v Kristovi požehnaní Bohom Otcom "všetkým nebeským duchovným požehnaním" (Ef 1,3). Preto Cirkev udeľuje požehnanie, vzývajúc Ježišovo meno, pričom zvyčajne robí svätý znak Kristovho kríža.

Kresťanský pohreb

Je možné nahlasovať osobne, alebo telefonicky na mobilné číslo 0949454499. 

Posvätenie devoncionálii

Kto che dať kňazovi vo fanosti posvätiť ružence, obrazy, sochy svätých, či si dať posvätiť svoj príbytok, môže tak osone, alebo telefonicky.

Požehnania osôb

Požehnať osoby kňazom je možné vždy na požiadanie.