Farské oznamy

Farské oznamy

1. Sväté prijímanie - 20. júna 2021

Prvé sv. prijímanie sa v našej Farnosti Dolná Mariková plánuje na 20. júna 2021 o 10.30hod v nedeľu. Predpokladá sa, že opatrenia na slávenie sv. omší za účasti viacerých ľudí bude priaznivejšia. 

Rodičia, ktorí by z akéhoľkovek dôvodu nechceli dieťa na tento termín, bude im ponúknutá hociktorá nedeľa (10.30hod) pre ich dieťa - ako individuálne prijatie 1. sv. prijímania, jednoltlivo (1 dieťa na jednu nedeľu) za dodržaní protipandemických opatrení.

Stretnutie s rodičmi detí prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 9.5.2021 o 14.30hod pred kostolom.

Vyslúženie sviatosti zmierenia - informujte sa u miestného duchovného- +421949454499..


Na súkromnú modlitbu je kostol otvorený:

V nedeľu: od 12.15- 19.00hod

V sobotu: od 12.15 - 17.00hod

Pondelok: od 8.30 - 18.00hod

Utorok: od 8.30 - 18.00hod

Streda: od 8.30 - 18.00hod

Štvrtok: od 8.30 - 18.00hod

Piatok: od 8.30 - 18.00hod
Veľkonočná sviatosť zmierenia pre chorých a nevládnych je plánovaná v sobotu 20. marca 2021  dopoludnia od 9.00hod. Nahlásiť možno na tel. čísle 094945499/aj sms: meno priezvisko, číslo domu, obec (Farnosť Dolná Mariková), kontakt,/ iba tych čo nie sú v karanténe a nie sú pozitívni na Covid 19/

Veľkonočná sv. spoveď /individuálna/ v našej farnosti bude /ak to všeobecná situácia v krajine dovolí/ ako pred Vianocami v dňoch: 

od soboty 20.3.2021- do stredy 31.3.2021. Každý deň bude možnosť prijať sviatosť zmierenia: dopoludnia, popoludní, i večer. Individuálne nahlasovanie u kňaza.

Na Veľký piatok - od 9.30 hod- 10.30hod - spoveď po krížom " lotrov". 

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovana je naplánovaná v našej farnosti Dolná Mariková dňa 15.5.2021 o 10.30hod.

Birmovanci, sledujte informácie na tejto našej farskej stránke. Stredoškoláci budú mať online vzdelávanie cez ZOOM. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil s platnosťou od 19.12.2020 vrátane zákaz vykonávať bohoslužby v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava. 

Upratovanie kostola sa odkladá na neskorší termín, dátum a čas bude vyhlásený v obecnom rozhlase, ako aj povolené sv. omše. Dezinfekciu kostola zrealizuje pánko.

Aplikovanie pravidelnej "dezinfekcie intra" po pravidelnom upratovaní a dezinfekcii kostola, iba v rodinnom kruhu. :)

Oznamy vyhlásené počas 2. a 3. adventnej nedeľe ohľadom vyslúženia sviatosti zmierenia platia s individuálnym prístupom ku každému penitentovi. 

Počas Vianočných sviatkov pripravujeme steamovanie sv. omší vo Full HD kvalite, link na sledovanie na tomto mieste bude včas oznámený, ako aj v obecných rozhlasoch v obciach celej farnosti. V kolónke liturgia - homílie, nájdete aktuálnu homíliu na konkrétny sviatok -deň.

Kostol bude počas celých Vianočných sviatkov otvorený (s komplet vianočnou výzdobou), prístupný na osobnú modlitbu za dodržaní dezinfekcie rúk pri vstupe do kostola, prekrytia rúškom dýchacích ciest úplne, so vzájomným odstupom. 

Ohľadom vyslúženia sviatostí mi prosím volajte na mobilné telefónne číslo, pri zmeškanom volaní zavolám neskôr. Prípadne napíšte sms.


Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, zo dňa 10.12.2020 nariaďuje s účinnosťou od 12.12.2020 nasledovne pre kostoly:

Obmedziť kapacitu v kostoloch, bohoslužby možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15m2, možno vykonávať len tak,

že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

2. adventná nedeľa - 6.12.2020
Pre žiakov 3. ročníka Základnej školy v Dolnej Marikovej a ich rodičov

Prosím rodičov, aby dohliadli na prípravu k 1. sv. prijímaniu svojich detí. Nech sa deti vedia spovedať, naspamäť priebeh svätej spovede. 

Svätá spoveď a spytovanie svedomia pre deti k 1. svätému prijímaniu

Svätá spoveď prebieha takto:

Po dobrej príprave doma (spytovaní svedomia) môžeš ísť na sv. spoveď. Zober so sebou modlitebnú knižku a papierik s napísanými hriechmi. Pri vstupe do spovednice pozdravíš:

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Potom si sadneš, nahlas sa prežehnáš a povieš:

Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, že od poslednej spovede (od svojho detstva) som spáchal tieto hriechy:

Potom povieš, kedy si bol naposledy na spovedi a prečítaš alebo povieš všetky svoje hriechy, na ktoré sa pamätáš (pri ťažkých hriechoch aj ich počet a okolnosti). Keď dohovoríš hriechy, na koniec povieš:

Na viac si už nepamätám.

Kňaz ti povie, ako máš bojovať proti hriechom, povzbudí ťa, dá ti skutok pokánia alebo niečo sa pomodliť (to si treba zapamätať) a vyzve ťa, aby si prejavil dokonalú ľútosť:

Bože môj, celým srdcom Ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som Ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Kňaz ti dá rozhrešenie pri ktorom sa na konci prežehnáš a povieš: Amen.

Potom ti povie: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý!

Odpovieš: Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

Kňaz povie: Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji.

Poďakuješ: Bohu vďaka.

Odchádzaš zo spovednice s pozdravom: S Pánom Bohom.

Potom, čo najskôr (najlepšie ešte v kostole) poďakuj za odpustenie hriechov (modlitba po spovedi je v modlitebnej knižke) a vykonaj to pokánie (modlitbu, skutok), ktoré ti kňaz určil pri spovedi!

SPYTOVANIE SVEDOMIA (pre najmenších)

Uvedomím si, že som v Božej prítomnosti a on ma vidí, a pomodlím sa:

Duchu Svätý, príď a pomôž mi, aby som spoznal svoje hriechy, aby som ich úprimne oľutoval a aby som sa naozaj polepšil. Posilni ma, aby som sa z nich dobre vyznal a konal pokánie.

Čo sa nepáči Pánu Bohu z toho, čo som myslel, hovoril a konal?

Zadívam sa do svojho srdca a spytujem si svedomie podľa 10. Božích prikázaní:

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.

Modlil som sa ráno, večer a cez deň? Modlím sa pozorne a nábožne?

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

Nepoužívam Božie meno, meno Ježiša a Márie zbytočne, nadarmo? Nebral som Božie meno ako nadávku? Nesmial som sa na svätých veciach?

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Bol som každú nedeľu a prikázaný sviatok na svätej omši? Bol som v kostole pozorný, nehral som sa s inými?Nevyrušoval som? Nepracoval som v nedeľu?

4. Cti svojho otca a svoju matku.

Odvrával som otcovi a matke? Neklamal som rodičov? Bol som neposlušný, hneval som ich? Pomáhal som im? Modlím sa za rodičov? Som úctivý voči starším? Dával som pozor v škole? Správal som sa slušne voči učiteľom a spolužiakom? Plnil som si svedomite školské povinnosti?

5. Nezabiješ.

Hádal som sa a bil so súrodencami? Bol som dobrý voči kamarátom? Nenadával som im? Nebil som sa? Neubližoval som? Chránil som zdravie svoje a iných? Neničil som prírodu? Netýral som zvieratá?

6. Nezosmilníš. a 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.

Uvedomujem si, že moje telo je chrám Boží? Mám k nemu úctu? Nepozerám neslušné obrázky a filmy? Nehovoril som o neslušných veciach s kamarátmi?

7. Nepokradneš. a 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Nekradol som? Vrátil som čo nie je moje? Nepoškodil som veci iného? Bol som lakomý? Bol som neochotný a tvrdý voči ostatným doma?

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.

Neohováral som niekoho? Neklamal som pri hre? Hovoril som vždy pravdu? Nepodvádzal som? Neposmieval som sa?

Svedomie si spytuj aj podľa: Modlitebnej knižky, Päť cirkevných prikázaní, Hlavného prikázania...

Poprosím Pána Boha, aby mi odpustil hriechy, a urobím si predsavzatie, že sa polepším.


Ako sa (ne)spovedať