Dátum prvého svätého prijímania v Dolnej Marikovej

Dátum prvého svätého prijímania vo Farnosti Dolná Mariková je stanovený na nedeľu 11. júna 2023 o 10.30hod. 

Nácvik detí v kostole na 1. sv. prijímanie bude cez 2 piatky popoludní k večernej sv. omši o 16.00hod: 26. mája a 9. júna 2023. 

(Aktualizované 4.3.2023)


Svätá spoveď pre deti a rodičov pred prvým svätým prijímaním bude v sobotu 10. juna 2023 o 9.00 hod-10.00hod vo Farskom kostole sv. Petra a Pavla v Dolnej Marikovej.

Stránkové hodiny na farskom úrade:

Pondelok a piatok: 18.30-19.00 hod
Streda: 8.00-9.00hod.

Po svätej omši v pracovné dni 30 minút.

V sobotu: 8.30- 9.30hod.

V nedeľu nie su úradné hodiny. 

V nedeľu sa slávia sväté omše rano o 8.00 hod, 9.15 hod, 10.30 hod - kresťan katolík je povinný sa zúčastniť na nedeľnej svätej omši. Po svätej omši slávime nedeľu. 

Prijmite pozvanie na sv. omšu.
Po sv. omši ( okrem nedele) je možnosť vybaviť úradné záležitosti./krstné listy, nahlásenie vyslúženie sviatostí, atď./ Čas sv. omší je zverejnený na hlavnej stránke našej farnosti, v kolonke oznamy, na výveske pred kostolom a v presieni kostola, v nedeľu sa vyhlasujú po sv. omšiach.

Je možnosť sa aj telefonicky dohodnúť na vybavenie potrebných náležitostí.Zaznam z koncertu na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov úradné záznamy sa dávajú iba dotyčnej osobe. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez písomného súhlasu - splnomocnenia.


Farský úrad
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolná Mariková  

Dolná Mariková 463, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: 

SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!