Vitajte vo Farnosti Dolná Mariková

Nácvik detí na prvé sväté prijímanie bude v sobotu 18.5.2024 popoludní o 14.00hod v kostole v Dolnej Marikovej. Detí 3. ročníka základnej školy v Dolnej Marikovej si nacvičia vstup, priebeh sv. omše 1. svätého prijímania. Prvá svätá spoveď detí a sv. spoveď ich príbuzných bude v sobotu o 9.00hod 25.5.2024. Úprava okolia kostola a fary bude v týždni pred prvým sv. prijímaním, upratovanie kostola v piatok 24.5.2024 po sv. omši. 

V mesiaci máj  po sv. omši je májova pobožnosť k Panne Márii.
V mesiaci máj po sv. omši je májova pobožnosť k Panne Márii.

Odpustky. Veriaci, ktorí sa zbožne zúčastnia na verejných mariánskych májových pobožnostiach, každý deň získajú 7 rokov odpustkov. — Ak tak vykonajú aspoň cez 10 dní a pristúpia k sv. spovedi, k sv. prijímaniu a pomodlia sa na úmysel sv. Otca, získajú pln. odpustky.

Tí však, ktorí súkromne odbavujú nejakú mariánsku májovú pobožnosť, získajú každodenne odp. 5 rokov. — Títo však plnomocné odpustky získajú len vtedy, ak pre vážne príčiny nemôžu sa zúčastniť na verejných pobožnostiach a ak vyplnia vyššie cit. tri podmienky a celý mesiac konajú súkromnú pobožnosť. — PPO 295.Záznam z koncertu folklórneho súboru Studnička 26.12.2023 - klikni na fotografiu - link na video 

Záznam z koncertu na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie 

Na základe zákona o ochrane osobných údajov úradné záznamy sa dávajú iba dotyčnej osobe. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez písomného súhlasu - splnomocnenia.


Farský úrad
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Dolná Mariková  

Dolná Mariková 463, 01802
dolnamarikova@fara.sk
+421 424356180

Správca farnosti: PaedDr. Mgr. Ľubomír Vavro, farár

tel. +421949454499

IČO: 31924441

Farnosť môžete podporiť na účet farnosti: 

SK90 0900 0000 0000 6366 0356

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!