1. adventná nedeľa 

03.12.2023

Bdejte

Slávime prvú adventnú nedeľu. Výzva, ktorá k nám prichádza z textov sv. Písma, je jasná a nezameniteľná: musíme byť ostražití!

Nie je to pre nás nič nové, sme zvyknutí na tento imperatív:

  • buďte ostražití, aby ste mohli využiť príležitosti;
  • nenechajte si ujsť svoj život; buďte ostražití, aby vám nič dôležité neušlo;
  • uvedomte si, aby sa k vám nikto nedostal príliš blízko;
  • buďte ostražití, aby ste mali vždy aktuálne informácie.

Tri krát opakovaný príkaz: "Bdejte" obklopuje podobenstvo, ktoré zdôrazňuje potrebu byť vždy pripravený, pretože kresťania nevedia, kedy sa Pán vráti. Grécke slovo, ktoré sa prekladá ako "čas" (kairos), sa vzťahuje na vhodný čas, špeciálny čas nad všetky ostatné časy, a nie na obyčajný čas a v ňom sa vyskytujú nezvyčajné udalosti.

Krátke podobenstvo prináša tento bod domov. Ukazuje, že pre veriacich je medzi časový život ako situácia sluhov, ktorí zostávajú pozadu, keď majiteľ domu odíde do zahraničia. Každý sluha má v domácnosti určitú právomoc. Nemajú nečinne čakať na návrat majiteľa, ale majú si svedomito plniť svoje povinnosti, kým nepríde ten zvláštny čas.

Nie je uvedený žiadny dôvod na cestovanie majiteľa domu. V skutočnosti nie je dôležitou postavou v podobenstve. Dôležitá je neistota, ktorá obklopuje čas jeho návratu a ostražitosť, ktorá sa vyžaduje od sluhov, keď čakajú.

Príchod majiteľa domu bude náhly a neplánovaný, kairos moment. Rovnako ako služobníci z podobenstva, aj kresťania sú poučení, aby boli vždy pripravení. Osobitná pozornosť by sa mala venovať časom najväčšej zraniteľnosti, hodinám temnoty. Hoci je každému pridelená právomoc podľa jeho práce, služobníci si musia uvedomiť, že ich zodpovednosť je delegovaná dočasne a pravdepodobne budú musieť vyúčtovať po návrate vlastníka.

Veriaci nádeje nečakajú nečinne. V evanjeliovom príbehu sú služobníci zodpovední za prácu v domácnosti. Sv. Pavol pripomína kresťanskej komunite, že majú všetky dary a talenty, ktoré potrebujú, aby verne žili v tomto svete a očakávali príchod Pánovho dňa. Na ten deň musíme čakať v spolupráci s ostatnými, ktorí čakajú. Musíme byť bdelí pre spravodlivosť, verní sľubom a súcitní s tými, ktorí nariekajú.

Čakanie je hlavnou témou tejto nedele. Niektorí ľudia čakajú na oslobodenie od utprenia, iní na druhý príchod Krista, ďalší na návrat hospodára. Čakanie vyčerpáva našu energiu a duší naše nadšenie. Musíme však počkať a ako čakáme, pýtame sa: "Čo by som mal robiť?"

Čítania naznačujú, že by sme mali s trpezlivými očakávaním čakať na deň zmierenia a pokoja; mali by sme čakať v radostnej nádeji, že to, čo má prísť, príde čoskoro. Kým čakáme, mali by sme verne plniť svoje povinnosti. Veríme, že máme budúcnosť, na ktorú sa oplatí čakať, že existujú sľuby, ktoré Boh dodrží. A tak s očakávaním hľadíme na Deň Pána, na budúci deň konečného naplnenia. 

.....