Nové prichádza v Kristovi

17.12.2023
Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: "Kto si ty?", on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: "Ja nie som Mesiáš."
"Čo teda, "pýtali sa ho, "si Eliáš?"
Povedal: "Nie som."
"Si prorok?" Odpovedal: "Nie."
Vraveli mu teda: "Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?"
Povedal: "Ja som hlas volajúceho na púšti: 'Vyrovnajte cestu Pánovi,' ako povedal prorok Izaiáš."
Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: "Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?" Ján im odpovedal: "Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi."
To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. (Jn 1.6-8. 19 -28)

Sú to slová skutočnej pokory a múdrosti. Ján Krstiteľ mal dosť fanúšikov. Mnohí k nemu prichádzali, aby sa dali porkstiť, aon sizískal veľkú slávu. Ale jeho povesť mu nevstúpila do hlavy. Namiesto toho pochopil svoju úlohu prirpaviť cest pre "toho" kto  prichdáza". Keď Ježiš začal svoju verejnú funkcu, pochopil, že sa potrebuje zmenšiť. a tak pokorne ukazuje ostatným na Ježiša.

Ján sa rozprával s farizejmi. Zjavne Jánovi závideli jeho popularitu a pýtali sa ho, kto je. Bol to Kristus? Aelbo Eliáš? Alebo prorok? Ján to všetko poprel  a označil sa za človeka, ktorý nie je hodný ani zorviazať remienky sandálov.

Ale práve táto pokora robí Jána skutočne veľkým. Veľkosť neprichádza pozdvihnutím  sa, ani sebapropagáciou. Pre Jána bolo Božou vôľou krstiť a ukazovať ostatným na Toho, ktorý prichádza po ňom.

Uvažujte dnes o svojom povolaní napodobňovať tieto cnosti sv. Jána Krstiteľa. Vidíš svoju povinnosť v živote, keď sa človek výnimočne zameriava na upriamenie svojich očí na Krista a namerovanie ostatných na Neho?

Ukáž pokorne, že je to Ježiš, kto musí vzrástať a že ty nie si nič viac? Než jeho služobník.