Oľutujme svoje hriechy v tomto advente

16.12.2023
Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: "Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?"
On odpovedal: "Áno Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka." Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi. (Mt 17, 10-13)

V uvažovaní nad svätým Jánom Krstiteľom vidíme, že jeho úloha byť Eliášom zákonníkom unikla. Oni nevideli, ako plní úlohu Eliáša pripravovať cestu Pánovi.

Hoci mal Ján jedinečnú a definitívnu úlohu v príprave na príchod Krista, každý z nás má tiež svoju úlohu v príprave na Jeho neustály príchod. Ježiš prišiel raz pred mnohými rokmi, ale chce naďalej prichádzať do našich životov. A môže prísť len vtedy, ak sa na Neho náležite pripravíme.

Ako "pripravujeme cestu Pánovi?" Ako pokračujeme v diele Jána Krstiteľa? Robíme to najmä v advente tým, že dbáme na hlavné Jánovo posolstvo? A aké bolo jeho hlavné posolstvo? Jeho posolstvom bolo činiť pokánie za náš hriech.

Hoci všetci zápasíme s hriechom v dôsledku našej padlej ľudskj prirodzenosti, nikdy by sme nemali zabudať, že naším povolaním je dokonalosť. Sme povolaní byť dokonalí, ako je dokonalý Otec v nebi. Sme povolaní rozpoznať svoje hriechy, vyznať cih a snažiť sa od nich odpútať.

Advent je jedným z najdôležitejších období v roku a je obzvlášť dôležité, aby sme počas tohto posvätného obdobia hľadali milosť sviatosti zmierenia.

Zamyslime sa dnes nad tým, ako sme pripravení a ochotní kázať svojej vlastnej duši o dôležitosti oľutovnia svojich hriechov. Prijať pokánie v tomto svätom období je najlepší spôsob, ako sa pripraviť na neustály príchod Krista do nášho života. 

Modlitba: Pane, pomôž mi vidieť môj hriech, keď hlbšie vstúpime do tohto adventného obdobia. Pomôže mi uvedomiť si mnohé veci, ktoré ma od Teba držia, a dovrátiť sa od nich celým srdcom. Ježišu, dôverujem Ti.