Úspech

05.12.2023
Ježiš v tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.
Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť."
Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: "Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli."

Ako reakciu na úspech misijnej činnosti 72 učeníkov uvádza Lukáš Ježišovu chválu Boha ako jeho Otca, slovo zjavenia a prehlásenia o uprednostenom postavenia jeho učeníkov ako očitých svedkov jeho pôsobenia a vyučovania. 

Podľa časového údaju v "tej hodine" kladie Lukáš Ježišovo jasavé zvolanie do súvislosti s návratom 72 učeníkov. Toto jasavé zvolanie, ktoré je vyvolané Duchom Svätým, daľeko presahuje všeobecné prejavy radosti a šťastia.

Ježiš sa vo svojej ďakovnej modlitbe obracia na Pána neba a zeme, ktorý je pre Ježiša Otcom. Vo svojej modltibe uznáva jeho zvrchované rozhodnutie, ktoré spočíva v poskytnutí zjavenia maličkým a odopretia zjavenia múdrym a rozumným. Výpoveď o poskytnutí a odopretí Božieho zjavenia sa v kontexte vzťahuje predovšetkým na prijaté, poprípade odmietnuté pôsobenie Ježišových poslov a rovnako sa zjavuje príchod Božieho kráľovstva av konečnom dôsledku tajomstvo Ježiša. Boh je tým, kto rozhodol, že ľuďom, v ktorých má zaľúbenie - nepatrným a tým, ktorí sa činia nepatrnými - prejaví svoju náklonnosť. "Múdri" a "rozumní" sú tými, ktorí odmietajú poslov, zatiaľ čo "maličký" sú tými, kto poslov počúvajú. Výraz "maličký" tu však odkazuje na všetkých nepatrných, ktorí  sú pre zjavenie vnímavejší než múdri a rozumní. Tými múdrymi a rozumnými sú mienení farizeji a učitelia Zákona, ktorí sú charakterizovaní ako protivníci Ježišovi a jeho učeníkov. Tu vychádza zreteľne najavo, že človek nie je schopný sám od seba získať pozanie Božieho zjavenia a že je mu toto zjavenie udelené z Božej blahosklonnosti. 

V súkromí sa Ježiš obracia na učeníkov a prisudzuje im makarizmus. Tento makarizumus nechávli zbožných ľudí za ich usporiadané správanie a nepraje dobré zdravie a úspech, ale skôr ohlasuje eschatologickú spásu. Učeníci sú blahoslavení nielen ako príjemcovia zvláštnych zjavení, ale predovšetkým ako očití svedkovia Ježišových spásnych činov a jeho vyučovania. Kto je Boh, vychádza najavo skrze Ježišové slová a skutky. 

Učeníci zažívajú v Ježišovom pôsobení to, čo túžili vidieť a počuť proroci a králi dávnej doby. Tým je vyjadrené, že súčasné udalosti, kedy zažívajú zjavenie Ježiša, sú doposiaľ neslýchané. Oslovení učeníci sú týmto zjavením omilostení. To je dôvod ich velebenia. Oni totiž smú zakúšať ako bezprostrední svedkovia mesiánsky čas spásy. 

Boh sa k nám síce priblížil v tajomstve Vianoc, ale každý z nás potrebuje osobný dotyk tejto Božej prítomnosti (alebo sprítomnenie tu a teraz pre mňa).

Čo môžeme robiť my, aby sme tento dar nanovo zakúsili? V zásade NIČ, presnejšie povedané "máme sa stať ničím, ako hovorievali mystici. Máme sa stáť "maličkými" (evanjelium). Čo to znamená? Na pomoc nám prídu Ježišové slová sv. Kataríne Sienskej: "Ty si nič, ja som všetko. " Ty si nič, si celkom závislý na Bohu. Bez neho  nežiješ, bez neho upadáš. Ale s ním premáhaš nepekné sklony a hriech, s ním prežívaš skutočnú radosť, vnútorný jasot ("blahoslavené sú vaše oči").

Čo robia ľudia, aby sa dostali do Guinessovej knihy rekordov? Poškodenie zdravia často hrá rovnako nie malú rolu ako život ohrozujúce experimenty, či činnosti na hranice ľudským rezerv. Stávať sa známym a nezabudnuteľným. Johann Wolfgang von Goethe, slávny básnik, vytvoril veľa vecí, aby sa na neho nezabudolo. Dúfal: "Stopa mojich dní na zemi sa nemôže stratiť po veky." Ale povedzme si úprimne: Naozaj sa oplatí investovať všetko svoje úsilie, aby vás poznalo čo najviac ľudí? Dnes treba rátať aj s ohromnou neúctou so strany ľudí. Okrem toho nie je potrebné dúfať, že týmto spôsobom nájdeme skutočných priateľov, tých, ktorí sa podieľajú na našom šťastí.

Boží Syn, Ježiš Kristus, varoval svojich učeníkov, aby sa nespoliehali na dočasnú slávu ani na vysokú úroveň slávy. Skôr by ste sa mali radovať z toho, že ste boli obdarovaní Bohom a že sú vaše mená zapísané v nebi. A to je jediná záruka, že sa nezabudne "po veky", pretože tam, v nebi, nám bude dovolené byť celú večnosť, ak tam už bude naše meno zaznamenané. A to by sme sa mali predovšetkým starať.

Čo robíte, aby ste sa stali "nesmrteľnými"? 

Večný život existuje len so Stvoriteľom života.