Viera alebo pochybnosti?

19.12.2023

Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud."

Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku."

Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase." (Lk 1, 11-20)

Predstavte si, že by sa vám zjavil archanjel Gabriel. Aké by to bolo? Tento konkrétny archanjel stojí pred nepochopiteľnou krásou a nádherou Najsvätejšej Trojice a prináša posolstvá najvyššej dôležitosti. Gabriel je najvýznamnejším Božím poslom. Chvíľu sa zamyslite nad tým, aké by bolo také slávne zjavenie.

Vo vyššie uvedenej pasáži sa zjavuje tento slávny archanjel Zachariášovi, keď si plní svoju kňazskú povinnosť páliť kadidlo pred Pánom vo Svätini svätých. Ako Zachariáš vstupuje do svätyne, kým všetok ľud zostal stáť vonku a modlil sa, zrazu má víziu. Archanjel mu hovorí, že jeho manželka Alžbeta bude mať dieťa, aj keď je v pokročilom veku. Ale hoci Zachariáš počuje túto správu od archanjela Gabriela, ktorý stojí pred Bohom, pochybuje o tom, čo mu bolo povedané.

Verili by ste archanjelovi Gabrielovi, keby ste boli Zachariáš? Alebo by ste pochybovali? Aj keď možno neexistuje spôsob, ako poznať odpoveď na túto otázku, je užitočné zamyslieť sa nad skromnou pravdou, o ktorej ste možno pochybovali. Pripustiť túto možnosť si vyžaduje skutočnú pokoru. Rovnako ako Zachariáš, aj my sme všetci slabí a hriešni. Chýba nám dokonalá viera, ktorú mala naša Presvätá Matka. A ak to dokážeš pokorne priznať, potom si vo výbornej pozícií prekonať slabosť viery, s ktorou zápasíš. Zachariáš veľa trpel pre svoj nedostatok viery, ale toto utrpenie viedlo k obnove viery, keď dal svojmu dieťaťu meno Ján v poslušnosti archanjelovi. 

Zamyslite sa dnes nad tým, ako dobre počúvate všetko, čo vám Boh hovorí. 

Počúvaš, veríš a poslúchaš? Alebo spochybňujete a pochybujete o Božom hlase. Vedzte, že Boh k vám hovorí každý deň. Priznajte, že vám chýba dokonalá viera, a dovoľte, aby vás tento akt pokorného uznania posilnil tam, kde pomoc potrebujete najviac.

Modlitba: Pane, viem, že mi chýba hĺbka dokonalej viery, ktorú tak hlboko túžim mať. Viem, že ku mne hovoríš dňom i nocou a ja nepočúvam a neposlúcham. Keď sa pred Tebou pokorím a vyznávam svoju slabosť viery, posilni ma, aby som každý deň plnšie reagoval na všetko, čo mi hovoríš. Ježišu, dôverujem Ti.