Smerovať k Božej vôli

20.12.2023

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: "Zdravas', milosti plná, Pán s tebou."

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca."

Mária povedala anjelovi: "Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?"

Anjel jej odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné."

Mária povedala: "Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova."

Anjel potom od nej odišiel. (Lk 1, 26-38)

Pokúsme sa odložiť všetko, čo vieme o Ježišovi, a jednoducho sa zamyslime nad týmito slovami archanjela Gabriela, akoby sme ich mali počuť tak ,ako to prvýkrát urobila naša Presvätá Matka P. Mária. Bolo je povedané, že jej dieťa bude Boží Syn. Čo si mala Mária myslieť o týchto úžasných zjaveniac, ktoré jej dal tento najslávnejší archanjel?

Naša presvätá Matka P. Mária nebola obyčajným človekom s obyčajnou mysľou. Jej myseľ bola dokonale  bystrá kvôli jej nepoškvrnenej povahe. Poznala Boží hlas a vedela, že tento archanjel jej hovorí posolstvo z výsosti. Výsledkom bolo, že počúvala, prijala, uverila a súhlasila.

Môžeme tiež dospieť k záveru, že Mária urobila viac než len súhlas. Láska, ktorú mala k Bohu a jeho vôli, by bola taká silná, že by bola naplnená bezprostrednou a horiacou túžbou splniť tento archanjelov príkaz. So svätou túžbou bola ochotná naplniť  a urobiť všetko, čo by bolo v jej silách, aby uskutočnila toto zázračné povolanie, ktoré dostala. A toto povolanie sa okamžite stalo hlavným cieľom jej života.

Hoci nikomu z nás nebolo dané jedinečné a slávne povolanie, ktoré bolo dané našej Presvätej Matke, všetci sme dostali poslanie od Boha. Niekedy sa ju rozhodujeme prijať. Ale je ideálne, že napodobňujeme našu presvätú Matku P. Máriu a utiekame sa k nej. Musíme byť nielen otvorení,  musíme sa nielen podriadiť. Musíme tiež dovoliť každej túžbe v našje duši, každej vášni, ktorú máme, a každej túžbe v nás pracovať na splnení Božej vôle.

K čomu ťa Boh volá v živote?

Aký je tvoj účel?

Aké je tvoje poslanie?

Zamyslime sa dnes nade jedinečným poslaním, ktoré nám Boh dal. K čomukoľkovek nás povolal, aby sme urobili so svojím životom, je povolaním daným iba nám. Neutekajme pred ním. Neprijímajme to neochotne. 

Modlitba: Najsvätejší Pane, viem, že máš dokonalý plán pre môj život. Viem, že si mi dal poslanie, ktoré nebolo zverené nikomu inému. Aj ja som tvoj služobník, nech sa mi stane podľa Tvoje vôle. Mária naša matka, oroduj za nás.